CHỐNG SÉT

Kim thu sét
— Cáp thoát sét
— Thiết bị đếm sét
— Hộp kiểm tra điện trở tiếp đất
— Hệ thống tiếp đất chống sét trực tiếp

– Hệ thống chống sét lan truyền thường bao gồm các thiết bị sau:

Nơi nhập dữ liệu

Kim Thu Sét LiVa

rrrr

Showing all 6 results