kim thu set bakiral

Kim thu sét --- Cáp thoát sét --- Thiết bị đếm sét --- Hộp kiểm tra điện trở tiếp đất --- Hệ thống tiếp đất chống sét trực tiếp

Kim thu sét
— Cáp thoát sét
— Thiết bị đếm sét
— Hộp kiểm tra điện trở tiếp đất
— Hệ thống tiếp đất chống sét trực tiếp