Cáp đồng trần 38mm2 (1 kg dài 3m) Cáp đồng trần 50mm2 (1 kg dài 2.2m) Cáp đồng trần 70mm2 (1 kg dài 1.6m) Cáp đồng trần 95mm2 (1 kg dài 1.2m) Cáp đồng trần 120mm2 (1 kg dài 0.96m) Cáp đồng trần 150mm2 (1 m nặng 1.4kg)

Cáp đồng trần 38mm2 (1 kg dài 3m) Cáp đồng trần 50mm2 (1 kg dài 2.2m) Cáp đồng trần 70mm2 (1 kg dài 1.6m) Cáp đồng trần 95mm2 (1 kg dài 1.2m) Cáp đồng trần 120mm2 (1 kg dài 0.96m) Cáp đồng trần 150mm2 (1 m nặng 1.4kg)

Cáp đồng trần 38mm2 (1 kg dài 3m)

Cáp đồng trần 50mm2 (1 kg dài 2.2m)

Cáp đồng trần 70mm2 (1 kg dài 1.6m)

Cáp đồng trần 95mm2 (1 kg dài 1.2m)

Cáp đồng trần 120mm2 (1 kg dài 0.96m)

Cáp đồng trần 150mm2 (1 m nặng 1.4kg)